Profesionālā maģistra studiju programma „Elektronika”

Kurss domāts ITF Maģistru p.s.p. "Elektronika" studentiem ar mērķi veicināt komunikācijas prasmes dažādās situācijās  zinātniskajā un pedagoģiskajā darbā.

Kursa mērķis: sniegt studentiem ieskatu saskarsmes teorijā, prezentēšanas iemaņās, kā arī iepazīstināt  ar vispārīgu ieskatu lietišķajā etiķetē. Attīstīt studentu spējas pielietot pareizās komunikāciju formas saziņā ar darba devējiem, darbiniekiem, kolēģiem un citām komunikācijā iesaistītajām personām. Attīstīt studentos prezentācijas prasmes, prasmes publiski uzstāties.

Studiju rezultāti: gūts priekšstats un zināšanas par saskarsmes veidiem, komunikācijas lomu ikdienā, uzņēmējdarbībā. Apgūtas prezentēšanas prasmes un lietišķās etiķetes pamati.

Mācību kurss ir paredzēts profesionālās elektronikas maģistrantūras studentiem, topošajiem bezvadu komunikāciju, attālinātās vadības un procesu kontroles, distanciālās zondēšanas un radioastronomisko novērojumu sistēmu projektētājiem un lietotājiem, radiostarojuma diapazona ētera sistēmu kvalitātes un atbilstības kontroles speciālistiem.

Mācību kurss sastāv no teorētiskās daļas (lekcijas), praktiskās daļas (laboratorijas darbiem un radioamatieru stacijas funkcionālo mezglu darbības apguves) un patstāvīgās daļas (pārbaudes darbiem un pētījuma par radiostarojuma diapazona un raiduztveršanas tehnoloģiju risinājumiem, izstrādņu demonstrējumiem un iegūto rezultātu analīzes).

Kursa mērķis ir sniegt teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas par radiostarojuma diapazona pārraides un uztveršanas iekārtu darbības un uzbūves principiem,  to pielietošanas iespējām signālu pārraidē, būtiskāko mezglu projektēšanu un to darbību raksturojošo parametru kontroli, radiostarojuma frekvenču izmantošanas starptautiskā regulējuma aspektiem.