Mērķis
Šī kursa mērķis ir sniegt studējošajiem zināšanas privāttiesību apakšnozarēs, proti, ģimenes tiesībās, lietu tiesībās, saistību tiesībās un mantojuma tiesībās, kā arī komerctiesībās, īpašu uzmanību pievēršot tiem aspektiem, kas ir aktuāli tulkošanas praksē.

Anotācija
Kursa pirmās lekcijas veltītas vispārīgiem tiesību jēdzieniem, kas palīdz precīzāk orientēties visās tiesību jomās.
Kursa ietvaros tiks apskatīti svarīgākie privāttiesību jautājumi, analizēti aktuāli tiesas nolēmumi atbilstīgajās lietu kategorijās.
Kopējais auditorijas kontaktstundu skaits: 14 lekcijas un semināri I semestrī

Prasības kredīta iegūšanai:
1. Sekmīgi uzrakstīti trīs kontroldarbi (starppārbaudījumi)
2. Eksāmena atzīme sastāda vidējo atzīmi no trīs sekmīgi uzrakstītajiem kontroldarbiem.
Kursa saturs:
1. Tiesību rašanās.Tiesību definīcijas problēmas. Jēdzieni”morāle” un “tiesības”. Kopīgais un atšķirīgais.Dažādu tiesību skolu izveidošanās
2. Tiesību funkcijas
3. Tiesību sistēmas.Tiesību nozares.Tiesību sistēmu daudzveidība: tiesību loki. Kontinentālās Eiropas tiesību loks un anglosakšu tiesību loks.
4. Tiesību subjekti un tiesību objekti.Tiesiskās attiecībasJuridiskā atbildība, juridiskās atbildības veidi: a) Civiltiesiskā atbildība; b) Administratīvā atbildība; c) Disciplinārā atbildība; d) Krimināltiesiskā atbildība. Juridiskās atbildības pamats. Jēdziens – valsts atbildība.
5. Vainas jēdziens:vainas jēdziens civiltiesībās, vainas jēdziens krimināltiesībās
6. Ģenerālklauzulas. Tiesību normas, tiesību avoti un akti. Tiesību normu iztulkošana (interpretācija).Tiesību normu piemērošana. Tiesību avoti. Judikatūras jēdziens.
7. Tiesību aktu sistēma un hierarhija. Tiesību iedalījums:materiālās tiesības un procesuālās tiesības
8. Tiesu vara Latvijā. Tiesu hierarhija: tiesu instances.
9. Civillikums un tā struktūra . Civillikuma valoda.
10. Ģimenes tiesības, Civilstāvokļa akti.
11. Mantojuma tiesības.
12. Lietu tiesības.
13. Saistību tiesības.
14. Civilprocess.

Literatūra:

1. Jānis Neimanis. Ievads tiesībās. Rīga, 2004
2. Juridisko terminu vārdnīca.BORDIK, Rīga, 1998.
3. Melbārdis Dz. Tiesību pamati. Politika un tiesības vidusskolām. 2. daļa „Rasa ABC“, Rīga, 2000.
4. Mūsdienu tiesību teorijas atziņas. Rakstu krājums prof. E.Meļķiša redakcijā, TNA, Rīga 1999.
5. Žurnāla „Likums un Tiesības“ aktuālas publikācijas.
6. Žurnāla „Jurista vārds“ aktuālas publikācijas.
7. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Saistību tiesības (1401. – 2400.p.). Autoru kolektīvs prof. K. Torgāna vispārīgā.zin.redakcijā, Rīga, 2000.
8. Grūtups A. LR Civillikuma komentāri: Īpašums (927. – 1129.p.), Rīga, 1996.
9. StrupišsA. Komerclikuma komentāri. A. Strupiša juridiskais birojs., Rīga, 2003.
10. Krauze R. Mantojuma tiesības. KIF Biznesa komplekss, Rīga, 1997.
11. Docētāja sagatavots materiālu krājums.
Tiesību avoti
1. Latvijas Republikas Civillikums
2. LR likums “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību.” Ziņotājs, 1992.g. Nr. 29/31.
3. Civilprocesa likums.